Marbet Lipsko » Opis projektu

Nazwa beneficjenta: MARBET LIPSKO OTKO I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Tytuł projektu: Podniesienie konkurencyjności firmy MARBET LIPSKO OTKO I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA poprzez wdrożenie na rynek nowej usługi, będącej wynikiem własnych prac B+R

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku lokalnym, regionalnym, krajowym oraz na rynku międzynarodowym poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych oraz komercjalizację opracowanych na ich podstawie nowych produktów.

Firma planuje wdrożyć do oferty nowy proces i usługę w postaci detali giętych na długości do 3 metrów w tolerancji wykonania osiągającej +/- 0,5 stopnia. Wykonanie detali będzie możliwe dzięki wykorzystaniu technologii produkcji elementów na prasie krawędziowej, wyposażonej w funkcję pomiaru kąta gięcia.

Zakres Projektu obejmuje nabycie środków trwałych:

– Prasa krawędziowa z laserowym pomiarem kąta gięcia – 1 szt.

Planowane efekty projektu:

Planowane do wdrożenia rozwiązanie wpłynie na wyeliminowanie lub znaczące ograniczenie wielu ograniczeń. Nowe rozwiązanie cechuje się pomiarem kąta ugięcia oraz poziomu odkształcenia sprężystego materiału, kontrolując w procesie rzeczywisty kąt dogięcia detalu. Urządzenie automatycznie dobiera parametry skoku stempla w zależności od zachowania materiału podczas procesu gięcia. W efekcie każdy detal, niezależnie od partii materiału, zostaje dogięty do właściwego rozmiaru, zgodnego z założoną tolerancją wymiarową.

Obecnie stosowana technologia bazuje na wykonaniu ruchu pionowego suwaka ze stemplem o zadaną wysokość. Nie ma pomiaru materiału ani sposobu jego odkształcenia, przez co uzyskana tolerancja zagięcia osiąga +/- 3 stopnie. Nowe rozwiązanie pozwoli uzyskać powtarzalność na poziomie +/- 0,5 stopnia.

Obecnie stosowane rozwiązanie nie generuje pomiarów sprężystości materiału, która zależy od właściwości materiału, kierunku wycięcia (ułożenia względem kierunku walcowania blachy) oraz grubości materiału. Rozwiązanie z pomiarem kąta gięcia w trakcie procesu dokonuje wycofania suwaka, zmierzenia naprężeń oraz dokonania automatycznej korekty ugięcia detalu. Tym sposobem w procesie dobierana jest korekta nastaw i osiągana wysoka dokładność ograniczając wpływ materiału.

Proces produkcyjny w wykorzystaniem nowoczesnych pras krawędziowych wpływa na poprawę wydajności energetycznej procesu, w szczególności poprzez wykorzystanie trybu stand by. Tryb ten zapewnia ograniczenie czynności dodatkowych, kiedy nie są one niezbędne. Do czynności należy zaliczyć między innymi wyłączenie pompy tłoczącej olej hydrauliczny przy braku ruchu suwaka

Zwiększenie dokładności wykonania detalu nastąpi dodatkowo poprzez wdrożenie oprogramowania do tworzenia rozkrojów, dostarczanego razem z prasą krawędziową. Oprogramowanie posiada precyzyjną bazę danych dla materiałów, które pozwalają na tworzenie precyzyjnych rozkrojów przed procesem palenia blachy. Środowisko to umożliwia utworzenie dokładniejszego rozkroju niż standardowo stosowane narzędzia.

 

Wartość projektu ogółem: 1 383 750,00 zł

Wysokość wydatków kwalifikowalnych: 1 125 000,00 zł

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 855 000,00 zł

Opis projektu